Domeenireeglid

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Tippdomeene haldab, Domeeninimede registrit peab ning Domeeninimede registreerimist korraldab Eesti Interneti Sihtasutus (edaspidi EIS) õigusaktide, kohtu- ja Domeenivaidluste Vahekohtu või muu pädeva vahekohtu lahendite, oma põhikirja, käesolevate domeenireeglite (edaspidi: Domeenireeglid) ning internetikogukonnas üldtunnustatud juhiste ja tavade kohaselt.

1.2 Domeenireeglid asendavad täies ulatuses Eestis Tippdomeeni .ee alamdomeenide registreerimisel kohaldatud dokumendis Alamdomeeni registreerimise reeglistik sätestatud nõuded.

1.3 Domeenireegleid kohaldatakse kõigile domeeninimedele, sealhulgas ka punktis 1.2 märgitud reeglistiku alusel registreeritud domeeninimedele.

1.4 Domeenireeglid reguleerivad tüüptingimustena EIS-i, Registripidajate ja Registreerijate vahelisi õigussuhteid, sh õiguste teostamist ja kohustuste täitmist.

1.5 Domeenireeglid on ülimuslikud Registripidaja poolt Registreerija suhtes kehtestatud mis tahes tingimuste suhtes.

1.6 Registripidajate nimekiri on avaldatud EIS-i veebilehel.


2 MÕISTED

Mõistetel on Domeenireeglites alljärgnevad tähendused:

2.1 “Tippdomeen” tähendab Eesti riigitunnusega tippdomeeni (top level domain, TLD) .ee või muud Eestiga seotud tippdomeeni.

2.2 „Alamdomeen” tähendab Tippdomeenist vasakule jäävat punktiga eraldatud tähist.

2.3 “ASCII” tähendab standardit American Standard Code for Information Interchange.

2.4 “Autoriseerimiskood” tähendab salasõna registreeritud Domeeninime ja Registreerija vahelise suhte identifitseerimiseks.

2.5 “Peatamine” tähendab, et Domeeninime ja sellele määratud Nimeserverite vaheline seos on katkestatud.

2.6 “Domeeninimi” (domeen) on tähis, mis koosneb:

2.6.1 Tippdomeenist ja sellest vasakule jäävast punktiga eraldatud teise taseme Alamdomeenist (näiteks kujul nimi.ee) või

2.6.2 Tippdomeenist ning sellest vasakule jäävast punktidega eraldatud Ülddomeenist ja kolmanda taseme Alamdomeenist (näiteks kujul nimi.edu.ee).

2.7 „Kättesaadavus” – elektroonilistele päringutele nõuetekohaste vastuste andmine Domeeninimele määratud Nimeserverite poolt;

2.8 „IP – aadress” tähendab numbrikombinatsiooni, mis üheselt identifitseerib arvuti (või muu Interneti Protokolli kasutava võrguseadme) üldkasutatavas andmesidevõrgus.

2.9 „Nimeserver” tähendab arvutit, mis salvestab ja edastab Domeeninimedega ja neile vastavate IP – aadressidega seotud teavet üldkasutatavas andmesidevõrgus;

2.10 “Registreerija” on isik, kelle nimele on registreeritud Domeeninimi või kes taotleb Domeeninime registreerimist.

2.11 “Ülddomeen” tähendab Tippdomeenist vasakule jäävat teise taseme Alamdomeeni, mille alla Alamdomeeni registreerimiseks peab Registreerija vastama selle Ülddomeeni (näiteks kujul: pri.ee või edu.ee) tingimustele.

2.12 “Registripidaja” on isik või asutus, kes Registrilepingu kohaselt osutab Registreerijatele Registreerimisteenuseid.

2.13 “Registreerimisteenused” hõlmavad Registreerija taotluse alusel talle osutatavaid järgmisi teenuseid:

 
2.13.1 Domeeninime registreerimine;
2.13.2 Registreeringu kustutamine;
2.13.3 Registreeringu pikendamine;
2.13.4 Domeeninime üleandmine;
2.13.5 kontaktandmete uuendamine;
2.13.6 Nimeserveri kirjete haldamine;
2.13.7 Registripidaja vahetamine.


2.14 „Halduskontakt” on Eesti isikukoodi omav Eesti kodanik või Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, kelle õigus Registreerijat esindada tuleneb Eestis kehtivast õigusaktist või Registreerija kirjalikust volitusest. Halduskontaktil puudub edasivolitamise õigus. Halduskontaktil on õigus allkirjastada ja esitada Registreerija nimel Domeeninimega seotud taotlusi ning saada ja edastada Domeeninime(de)ga seonduvat mis tahes teavet. Halduskontakt vastutab enda ja Registreerija kohta esitatud andmete ja dokumentide õigsuse ja ehtsuse eest.

 

2.15 „Tehniline kontakt” on füüsiline isik, kes Registreerija nimel lisab, muudab või eemaldab kirjeid Domeeninimega seotud nimeserverites. Tehniliseks kontaktiks võib olla ka Registripidaja.

 

2.16 „Registreering” – registrikirje EIS-i poolt peetavas Domeeninimede registris, mille kohaselt vastav Domeeninimi on registreeritud vastava Registreerija nimele.

 

2.17 „Registrileping” – EIS-i ja Registripidaja vaheline leping Registreerimisteenuste nõuetekohase osutamise tagamiseks.

 

2.18 „Domeenivaidluste Vahekohus” – Eestis alaliselt tegutsev vahekohus Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 716 lõikes 1 sätestatud tähenduses. Vahekohtu töö tagab EIS.

2.19 „EE Direkt” – EIS-e struktuuriüksus, mis tagab Registreerijale kõigi Registreerimisteenuste kättesaadavuse juhuks kui tema Registripidaja Registrileping ei kehti.

2.20 „WHOIS – andmebaas” tähendab teenust, mille vahendusel edastatakse Domeeninimede ja Registreerijate kohta käivat teavet üldkasutatavas andmesidevõrgus.


3 DOMEENINIMEDE REGISTREERIMINE


3.1 Taotlemise tingimused

3.1.1 Domeeninime registreerimist võib Registripidaja vahendusel taotleda iga isik, kelle isikusamasus on kontrollitud ning kes on esitanud selleks nõutava teabe ja dokumendid. Domeeninimede arv ühe Registreerija kohta ei ole piiratud.

3.1.2 Domeeninimesid registreerib EIS Domeeninimede registreerimistaotluste Registripidajate vahendusel EIS-le laekumise ajalises järjekorras.3.2 Domeeninimele registreerimisel esitatavad nõuded

3.2.1 Domeeninimi võib sisaldada ainult numbreid (0–9), sidekriipse ja tähti. Suur- ja väiketähti Domeeninimes ei eristata. Alamdomeen ei või alata ega lõppeda sidekriipsuga, samuti ei või see sisaldada sidekriipsu samaaegselt kolmanda ja neljanda sümbolina.

Alamdomeeni minimaalseks pikkuseks on kaks sümbolit ja maksimaalseks pikkuseks on kuuskümmend kolm sümbolit.

3.2.2 Domeeninimena ei registreerita tähiseid, milles kasutatavad sümbolid ei vasta ASCII-le.

3.2.3 Domeeninime ei registreerita, kui see on identne kehtiva registreeringuga Domeeninimega.

3.2.4 Teatud domeenid on blokeeritud ja neid ei saa Domeeninimena registreerida. Blokeeritud domeenide nimekiri on avaldatud EIS-i veebilehel.

3.2.5 Teatud domeenid on reserveeritud ja neid saab Domeeninimena registreerida üksnes eritingimustel. Reserveeritud domeenide nimekiri ja nende registreerimise eritingimused on avaldatud EIS-i veebilehel.3.3 Ülddomeenid

3.3.1 Alamdomeeni registreerimiseks Ülddomeeni alla peab Alamdomeeni Registreerija vastama nimetatud Ülddomeeni tingimustele.

 

3.3.2 Ülddomeenide loetelu ja Ülddomeenide tingimused on avaldatud EIS-i veebilehel.3.4 EIS tegevus domeeninime registreerimisel

3.4.1 Domeeninime kohta avaldab EIS WHOIS teenuse vahendusel Registreerija nime, Haldus- ja Tehnilise kontakti nimed ja e-posti aadressid, Nimeserverite nimed, Registripidaja nime, registreerimise aja, Registreeringu staatuse ning Domeeninime peatamise ja kustutamise kuupäeva.

 

3.4.2 Domeeninime registreerimisel fikseerib EIS Domeeninime kättesaadavuse tagamiseks vajalikud tehnilised andmed Tippdomeeni Nimeserverites. Domeeninime ei registreerita kui selle Nimeserverid ei võimalda või häirivad Tippdomeeni Nimeserverite tööd.

 

3.4.3 Kuivõrd EIS teostab Domeeninime registreerimisel üksnes kas informatiivse- või tehnilise iseloomuga toiminguid, ei kontrolli EIS mitte ühelgi juhul, kas Domeeninime registreerimisega või Domeeninime mis tahes viisil või eesmärgil kasutamisega rikutakse kolmandate isikute õigusi, sh intellektuaalomandist tulenevaid õigusi. Nimetatud registreerimistoimingute tegemise eesmärgiks ei ole Registreerija mis tahes tegevuse ega õiguse tõendamine tema suhetes kolmandate isikutega.
4 REGISTREERIJA KOHUSTUSED

4.1 Üldnõuded

4.1.1 Registreerija on kohustatud Domeeninime registreerimise taotluses avaldama järgmised andmed:

 

a) taotletava Domeeninime,

 

b) Domeeninime vähemalt kahe Nimeserveri domeeninimed ja IP- aadressid,

 

c) Halduskontakti nime, Eesti isikukoodi, elukoha aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi,

 

d) Tehnilise kontakti nime, registri- või isikukoodi (või viimase puudumisel sünniaja), aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi,

 

e) juriidilisest isikust Registreerija puhul nime, asukoha aadressi, registrikoodi, telefoninumbri ja faksinumbri (olemasolul) ning e-posti aadressi;

 

f) füüsilisest isikust Registreerija puhul eesnime(d) ja perekonnanime, isikukoodi (või selle puudumisel sünniaja), postiaadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi.

 

4.1.2 Domeenireeglite punktides 5.3.1 ja 5.3.3 ning 5.3.5 – 5.3.6 nimetatud taotluses märgitud Registreerija või Registreerija esindaja (Halduskontakt) peab enda isikusamasuse kontrollimise võimaldamiseks ja Registreerija tahte kindlaks tegemiseks:

 

4.1.2.1 allkirjastama Registripidajale esitatava taotluse kas omakäeliselt Registripidaja esindaja juuresolekul või andma elektroonilise allkirja Eesti ID–kaarti või Mobiil-ID´d kasutades või

 

4.1.2.2 Registripidajale esitatud taotluse punktis 4.1.2.1 ette nähtud korras mitteallkirjastamisel tasuma Registripidajale iga taotletud Registreerimisteenuse eest Registreerimisteenuse tasu eraldi pangaülekandega Registreerija või Registreerija esindaja (Halduskontakti) nimele avatud pangakontolt ja märkima maksekorraldusele sellele taotlusele Registripidaja poolt antud viitenumbri ja vastava Domeeninime. Käesolevas punktis kirjeldatud juhul loetakse taotlus Registripidajale esitatuks Registreerimisteenuse tasu Registripidaja kontole laekumisele päevale järgneval päeval.

 

4.1.3 Registripidajale esitatud taotlus, mille puhul on täidetud punktis 4.1.2.2 sätestatud nõuded, on õiguslikult samaväärne punktis 4.1.2.1 toodud nõuete kohaselt allkirjastatud taotlusega.

 

4.1.4 Registreerija vastutab taotluses esitatud andmete õigsuse eest ning peab teavitama oma Registripidajat nimetatud andmete muudatusest 7 tööpäeva jooksul, esitades talle punktis 5.3.3 nimetatud taotluse. Registripidaja muudab Registreerija andmed EIS andmebaasis viivitamatult.

 

4.1.5 Domeeninime registreerimise taotluse või punktis 5.3.6.2 märgitud Domeeninime üleandmise taotluse esitamisega kohustub Registreerija EIS-i ees heas usus täitma Domeenireegleid ja EIS-i poolt avaldatud juhiseid, ning nõustub ja kinnitab, et:

 

4.1.5.1 Registreerija poolt taotluses esitatud andmed on õiged;

 

4.1.5.2 Registreerijal on tahe ja Registreerijale teadaolevalt ka

 

õigus taotluses märgitud Domeeninime kasutada;

 

4.1.5.3 Domeeninime registreerimise ja kasutamisega ei rikuta

 

Registreerijale teadaolevalt kehtivaid õigusakte ning kolmanda isiku õigusi;

 

4.1.5.4 Domeeninimega seotud kõik õigusvaidlused Registreerija ja kolmanda(te) isiku(te) vahel lahendatakse Domeenivaidluste Vahekohtus ja Registreerija kohustub vaidluste lahendamises osalema vastavalt Domeenivaidluste Vahekohtu reglemendile;

 

4.1.5.5 EIS või tema poolt volitatud isik, sh Registripidaja, võib töödelda Registreerija isikuandmeid Domeenireeglite punktis 8.1 – 8.2 nimetatud viisil ja eesmärkidel;

 

4.1.5.6 Registreerija tahteavaldust Domeenireeglite punktides 5.3.5 – 5.3.6 märgitud taotlustel asendab kohtu- või Domeenivaidluste Vahekohtu või muu pädeva vahekohtu jõustunud lahend.

 

4.1.6 Registreerija on kohustatud tagama tehnilised tingimused Domeeninime kättesaadavuseks ja andma EIS-i nõudmisel teavet oma Tehnilise kontakti tegevuse ja tehniliste süsteemide kohta.

 

4.1.7 Registreerija on kohustatud hüvitama EIS-le kulutused, mis viimasele on tekkinud ja/või mille hüvitamist viimaselt nõutakse (sealhulgas tsiviil-, haldus- või kriminaalmenetluse raames) seetõttu, et Domeeninime registreerimine ja/või kasutamine Registreerija poolt rikub kolmanda isiku õigusi.

 

4.1.8 Registreerija vastutab ühtviisi tema enese nimele registreeritud Domeeninime ja kõigi selle Domeeninime Alamdomeene kasutavate kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, välja arvatud juhul kui vastutus kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse eest on Eestis kehtiva õigusakti kohaselt välistatud.

 

5 REGISTREERIJA ÕIGUS REGISTREERIMISTEENUSTELE


5.1 Registreerimisteenuseid osutab Registripidaja Registreerijale kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud teenuselepingu alusel. Domeenireeglid loetakse teenuselepingu lahutamatuks osaks.

 

5.2 Kui Registripidaja Registrileping EIS-ga on lõppenud, valib Registreerija uue Registripidaja punktis 7 sätestatud korras.

 

5.3 Registripidaja osutab järgmise sisuga Registreerimisteenuseid:5.3.1 Domeeninime registreerimine

5.3.1.1 Registripidaja edastab EIS-le Registreerija taotluse Domeeninime registreerimiseks.

 

5.3.1.2 Registripidaja ei vastuta Domeeninime registreerimise eest EIS-i poolt.

 

5.3.1.3 EIS saadab taotluse edastanud Registripidajale teate taotletud Domeeninime registreerimise või mitteregistreerimise kohta.

 

5.3.1.4 Domeeninime registreering kehtib 12 kalendrikuud (edaspidi: registreerimisperiood) alates Domeeninime EIS-i poolt registreerimise kuupäevast.5.3.2 Registreeringu pikendamine

Registripidaja pikendab Domeeninime registreeringu Registreerija nimel järgmiseks registreerimisperioodiks tingimusel, et Registreerija on eelnevalt tasunud Registripidajaga sõlmitud teenuselepingus ette nähtud pikendamise tasu. Registreeringu pikendamine on võimalik alates üheksa (9) kuu möödumisest vastava Domeeninime registreerimisperioodi algusest arvates.

  

5.3.3 Kontaktandmete uuendamine

Registripidaja edastab EIS-le Registreerija taotluse Domeenireeglite punkti 4.1.1 alapunktides c) – f) märgitud andmete muudatuste kohta.

5.3.4 Nimeserveri kirjete haldamine

5.3.4.1 Registripidaja võimaldab Registreerija Tehnilisel kontaktil lisada, muuta ja eemaldada kirjeid Domeeninimega seotud Nimeserverites või teeb need toimingud Tehnilise kontakti soovil.

 

5.3.4.2 EIS-l on õigus Nimeserveri kirjeid ise muuta või eemaldada ja/või nõuda seda Registreerija Tehniliselt kontaktilt kui vastavad kirjed põhjustavad või võivad põhjustada häireid domeeninimede süsteemi töös või kui see on vajalik Domeeninime peatamiseks.
 

5.3.5 Registreeringu kustutamine

5.3.5.1 Registripidaja edastab EIS-le Registreerija taotluse Domeeninime Registreeringu kustutamiseks. Nimetatud taotlus loetakse kehtetuks kui see edastati enne Domeeninimega seotud õigusvaidluse menetluse lõppemist Domeenivaidluse Vahekohtus või muus pädevas vahekohtus või kohtus. Kustutatud Domeeninimega identset Domeeninime ei registreerita enne 60 päeva möödumist Registreeringu kustutamise kuupäevast alates.

5.3.6 Domeeninime üleandmine

5.3.6.1 Domeeninime üleandmisel asendub Domeeninime üleandev Registreerija vastuvõtva (uue) Registreerijaga.

 

5.3.6.2 Domeeninime üleandmisel edastab Registripidaja EIS-le vastuvõtva Registreerija poolt allkirjastatud taotluse, millest nähtub tahe Domeeninimi tema nimele registreerida ning punktis 4.1.1. nimetatud andmed. Nimetatud taotlus loetakse kehtetuks kui see edastati enne Domeeninimega seotud õigusvaidluse menetluse lõppemist Domeenivaidluse Vahekohtus või muus pädevas vahekohtus või kohtus.

 

5.3.6.3 Taotlusele peab olema lisatud üleandva Registreerija poolt punktis 4.1.2.1 toodud nõuetele vastavalt allkirjastatud nõusolek Domeeninimest vastuvõtva Registreerija kasuks loobuda.

 

5.3.6.4 Taotluse allkirjastamise nõuet ei kohaldata vastuvõtva Registreerija suhtes juhul kui tema poolt on taotlusega seoses täidetud punktis 4.1.2.2 sätestatud nõuded.

 

5.3.6.5 EIS saadab seitsme (7) tööpäeva jooksul punktis 5.3.6.2 märgitud taotluse laekumisest üleandvale Registreerijale, vastuvõtvale Registreerijale ja nende Registripidajatele teate Domeeninime ümberregistreerimise või mitteregistreerimise kohta.
 

5.3.7 Registripidaja vahetamine

5.3.7.1 Registreerijal on õigus oma Registripidajat vahetada, esitades vastava taotluse uuele Registripidajale.
 

5.3.7.2 Senine Registripidaja peab tegema Registreerija ja uue Registripidajaga heas usus koostööd Registreerimisteenuste osutamise võimaluse üleminekul ühelt Registripidajalt teisele.

 

5.3.7.3 Senine Registripidaja esitab Registreerija nõudel Registreerijale või Registreerija poolt määratud uuele Registripidajale Domeeninime(de) Autoriseerimiskoodi(d) viie (5) tööpäeva jooksul sellekohase nõude saamisest.

 

5.3.7.4 Kui senine Registripidaja ei esita Autoriseerimiskoodi viie (5) tööpäeva jooksul, on Registreerijal õigus taotleda Autoriseerimiskoodi EIS-lt.

 

5.3.7.5 Tasu Registripidaja vahetamisega seoses võib Registreerijalt nõuda ainult uus Registripidaja.

 

5.4 Registreerijal on õigus nõuda oma Registripidajalt kõigi Registreerimisteenuste osutamist ka juhul kui Registreerija ei soovi kasutada muid Registripidaja poolt osutatavaid või vahendatavaid teenuseid (näiteks: veebimajutus, e-post jne).

5.5 Registripidaja avaldab osutatavate Registreerimisteenuste maksumused ja Registreerijaga sõlmitava teenuselepingu tüüptingimused oma veebilehel.


6 DOMEENINIME MITTEREGISTREERIMINE, KUSTUTAMINE JA PEATAMINE


6.1 EIS võib Domeeninime mitte registreerida või kustutada registreeringu ainult mõjuval põhjusel, sh eeskätt kui:

6.1.1 EIS-le ei ole edastatud Domeenireeglite kohast Domeeninime registreerimise või üleandmise taotlust või nõusolekut;

6.1.2 Registreerija või Registreerija esindaja isikusamasuse ja/või tahte kontrollimine ei vastanud Domeenireeglitele;

6.1.3 Registreerija või tema Halduskontakt või Tehniline kontakt on esitanud EIS-le nõude enda isikuandmete töötlemise lõpetamiseks;

6.1.4 Ülddomeeni tingimused ei ole täidetud;

6.1.5 Domeeninimi on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraalinormidega või kui see võib üldsust eksitada;

6.1.6 Registreerija on rikkunud Domeenireegleid ega ole seda rikkumist lõpetanud EIS-i poolt Registreerija Halduskontaktile saadetud teatises määratud vähemalt 10 - tööpäevase tähtaja jooksul;

6.1.7 EIS-le esitatud andmed Registreerija või tema Halduskontakti ja/või Tehnilise kontakti kohta ei ole osutunud tõeseks;

6.1.8 Registreerija Halduskontakt ja/või Tehniline kontakt ei vasta korduvalt EIS-i poolt saadetud järelepärimistele või Domeeninimi ei ole olnud kättesaadav vähemalt 30 päeva jooksul;

6.1.9 Domeeninime registreerimisperiood on lõppenud ja Registreeringu pikendamise taotlus ei ole EIS-le laekunud 30 päeva jooksul eelmise registreerimisperioodi lõppemise kuupäevast arvates;

6.1.10 Pädeva riigiasutuse poolt EIS-le edastatud teabe kohaselt kasutatakse Domeeninime või sellest vasakule jäävat Alamdomeeni õigusvastaseks tegevuseks;

6.1.11 Domeeninimi on blokeeritud või reserveeritud;

6.1.12 Muul Domeenireeglites ette nähtud alusel;

6.2 Domeeninime Registreeringu kustutamisel punktis 6.1 ette nähtud alustel ei registreeri EIS vastava Domeeninimega identset Domeeninime teisele isikule enne 60 päeva möödumist Registreeringu kustutamise kuupäevast alates.

6.3 Kustutatud Registreeringuga Domeeninime suhtes punktis 6.2 nimetatud tähtajal esitatud registreerimise taotlus on kehtetu.

6.4 EIS võib Domeeninime peatada ainult mõjuval põhjusel, sh eeskätt juhul kui:

6.4.1 Registreerija suhtes on jõustunud vastavasisuline kohtu või Domeenivaidluste Vahekohtu või muu pädeva vahekohtu lahend;

6.4.2 Pädeva riigiasutuse poolt EIS-le edastatud teabe kohaselt kasutatakse Domeeninime või sellest vasakule jäävat Alamdomeeni õigusvastaseks tegevuseks;

6.4.3 EIS-l on põhistatud kahtlus Domeenireeglite 4.1.1 alapunktides c) – f) märgitud andmete õigsuses.

6.5 EIS lõpetab Domeeninime peatamise mõjuva põhjuse ära langemisel või juhul kui Registreerija on peatamise põhjuseks olevat asjaolu piisavalt selgitanud või selle asjaolu kõrvaldanud Registreerija Halduskontaktile saadetud teatises määratud tähtaja jooksul. Registreerija poolt nimetatud kohustuste mittetäitmisel on EIS-l õigus Domeeninimi kustutada.

6.6 EIS teatab Registreerijale ja Registripidajale viivitamatult vastava
Domeeninime peatamisest, peatamise lõpetamisest ning kustutamisest.


7 REGISTRILEPINGU LÕPPEMISE TAGAJÄRJED


7.1 Kui Registripidaja Registrileping EIS-ga on lõppenud ja EIS on sellest Registreerija Halduskontaktile teatanud, kohaldatakse Registreerijale järgmisi tingimusi:

7.1.1 Registrilepingu lõppemise kuupäevast loetakse Registreerija Registripidajaks automaatselt EE Direkt ning Registreerija ja Domeeninime suhtes kohalduvad EE Direkt Registreerimisteenuste Üldtingimused ja Hinnakiri.

7.1.2 Kolme (3) kuu jooksul punktis 7.1.1. nimetatud kuupäevast alates ehk Registreerijale mõistlikul perioodil uue Registripidaja valimiseks osutab EE Direkt Registreerijale Registreerimisteenuseid tasuta.


8 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KAITSE


8.1 EIS töötleb Registreerija poolt, sealhulgas Registripidaja kaudu EIS-le taotluses avaldatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

8.1.1 isiklikke andmeid (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jne) Registreerija ning Registreerija Haldus- ja Tehnilise kontakti isikusamasuse ja esindusõiguse kontrollimiseks;

8.1.2 kontaktandmeid (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne) Registreerijale informatsiooni edastamiseks;

8.1.3 Registreerija nime ning Halduskontakti ja Tehnilise kontakti nime ja e-posti aadressi peamiselt domeeniregistri toimimise võimaldamiseks.

8.1.4 EIS-i poolt lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, sh Domeeninime registreerimise või muu EIS-i pädevusse kuuluva toimingu otsustamiseks või teostamiseks, sh isikuandmete töötlemine domeeniregistri toimimiseks ja selle Internetis avaldamiseks, sh WHOIS teenuse päringutele vastamise kaudu, õigusakti või muu EIS-i suhtes kohustuslikku mõjuga normi, juhise või tava järgimiseks, samuti oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks kohtus või kohtuväliselt.

8.2 EIS-l on ülalnimetatud eesmärkidel õigus koostada erinevatel alustel analüüsitud isikuandmetest nimekirju (nt. Registreerijate nimekiri jmt) ning võrrelda talle edastatud isikuandmeid teistes registrites olevate andmetega.

8.3 Registreerijal on õigus saada EIS-lt ning Registripidajalt igal ajal teavet isikuandmete kohta, mida EIS ning Registripidaja töötlevad ning õigus ja kohustus taotleda oma Registripidaja kaudu neis muudatuste tegemist kui nimetatud isikuandmed ei ole enam õiged.

8.4 Registreerijal ja tema Haldus- ning Tehnilisel kontaktil on õigus nõuda EIS-lt oma isikuandmete töötlemise lõpetamist.

8.5 Kõik EIS-i poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud isikud, nende aadressid ja muud kontaktandmed on avaldatud EIS-i veebilehel.


9 TÄIENDAVAD TINGIMUSED

9.1 Registripidaja õigus õigusi ja kohustusi üle anda

9.1.1 Registripidajal on õigus oma õigusi ja kohustusi ilma Registreerija nõusolekuta teisele Registripidajale üle anda.

9.2 Domeenireeglite kehtestamine ja muutmine

9.2.1 Domeenireeglid ning EE Direkt Registreerimisteenuste Üldtingimused ja Hinnakirja kehtestab EIS.

9.2.2 EIS võib punktis 9.2.1 nimetatud dokumente ühepoolselt muuta, teavitades sellest Registripidajaid ning avaldades muudatused EIS-i veebilehel vähemalt kaks (2) kuud enne muudatuste jõustumist.

9.2.3 Registripidaja teavitab Registreerijat Domeenireeglite muudatustest mitte vähem kui üks (1) kuu enne nende jõustumist.

9.2.4 Kui eelmainitud muudatused ei ole Registreerijale vastuvõetavad, on Registreerijal õigus Domeeninime registreering kustutada või õigus Domeeninimi üle anda punktis 9.2.2 nimetatud tähtajal.

9.2.5 Kui Registreerija punktis 9.2.4 nimetatud õigust ei kasuta, loetakse, et ta on punktis 9.2.1 nimetatud dokumentide muudatustega nõustunud.


10 KAHJU HÜVITAMINE


10.1 Kui ei ole tegemist EIS-i poolse tahtlusega, on EIS-i vastutus Registreerijale tekitatud kahju eest piiratud otsese kahju hüvitamisega ühe (1) Domeeninime registreerimistasu ulatuses vastavalt EE Direkt Registreerimisteenuste Hinnakirjale.

10.2 EIS ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud tulu, vähenenud müügi või mis tahes muu kaudse kahju eest.

10.3 Nõue kahju hüvitamiseks kehtib juhul, kui sellest on teatatud üheksakümne (90) päeva jooksul alates hetkest, kui nõude esitaja nõude aluseks olevast asjaolust teada sai või sellest teada saama pidi.


11 VAIDLUSTE LAHENDAMINE

11.1 Arvestades Registreerija poolt Domeeninime registreerimise taotlusega antud nõusolekut (Domeenireeglite punkt 4.1.5.4) lahendatakse kõik Domeeninime registreerimise ja kasutamisega seotud õigusvaidlused Registreerija(te) ja kolmanda isiku vahel Domeenivaidluste Vahekohtus vastavalt selle reglemendile ja Eesti õigusaktidele. Domeenivaidluste Vahekohtu reglement on avaldatud EIS-i veebilehel.

11.2 EIS-i, Registripidaja ja Registreerija vahelised lahkarvamused püütakse esmalt lahendada heas usus läbirääkimiste teel.

11.3 EIS-le esitatavas pretensioonis tuleb ära näidata pretensiooni aluseks olevad asjaolud. Kui pretensiooni alust tõendav dokument ei ole vabalt kättesaadav, tuleb see dokument pretensioonile lisada.

11.4 Kõik EIS-i, Registripidaja ja Registreerija vahelised õigusvaidlused lahendatakse kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus, Tallinnas.

11.5 EIS-i, Registripidaja ja Registreerija vahelistele suhetele ning Domeenireeglitele kohaldatakse Eesti õigust.


12 LÕPPSÄTTED

12.1 Domeenireeglite ning EE Direkt Registreerimisteenuste tingimuste ja Hinnakirja kehtivad versioonid on avaldatud EIS-i veebilehel.

12.2 Võimalike lahknevuste ja mitmeti mõistmiste puhul punktis 12.1 nimetatud dokumentide eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel võetakse aluseks vastava dokumendi eestikeelne tekst.

12.3 Registreerija ja Registreerija esindaja, sh Halduskontakt on kohustatud esitama EIS-le ja Registripidajale enda isikusamasuse ning esindusõiguse kontrollimiseks vajalikud andmed ja dokumendid ning lubama teha neist ärakirju.

12.4 Füüsilise isiku isikusamasuse kontrollimine toimub Eestis kehtivatele õigusaktidele vastavate isikut tõendavate originaaldokumentide alusel või isiku digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi kaudu (sh ID-kaart ja Mobiil-ID) või Domeenireeglite punktis 4.1.2.2 sätestatud nõuete kohaselt.

12.5 Välismaa juriidiline isik tuvastatakse välisriigi vastava registri väljavõtte või registreerimistunnistuse ja/või muude EIS-i poolt selleks nõutavate registriandmete alusel.

12.6 EIS-l on õigus nõuda, et välisriigis väljaantud dokumendid oleksid legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille`ga), kui välisleping ei näe ette teisiti.

12.7 Võõrkeelsete dokumentide korral on EIS-l õigus nõuda dokumentide tõlget eesti keelde. Tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või tõlgi allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud.

12.8 EIS-l on õigus eeldada talle Registripidaja kaudu edastatud andmete ja dokumentide ehtsust, kehtivust ja õigsust. EIS-l on õigus teha koopiaid talle edastatud dokumentidest ning talle elektroonilisel teel edastatud teated, taotlused ja pretensioonid salvestada ning vajadusel kasutada salvestusi tõenduslikul eesmärgil.

12.9 EIS ega Registripidaja ei aktsepteeri esindusõigusi tõendavaid dokumente ega taotlusi, millest üheselt ei selgu Registreerija tahe ning muid dokumente, mille ehtsus põhjustab kahtlusi. EIS-i või Registripidaja nõudel on Registreerija või Registreerija esindaja kohustatud asjaolude selgitamiseks ilmuma EIS-i või Registripidaja asukohta ning esitama selgitusi ja dokumente.

12.10 EIS-l ja Registripidajal on õigus nõuda, et Registreerija väljastatud volikiri oleks notariaalselt tõestatud.

12.11 Registreerijal on kohustus informeerida oma Registripidajat Registreerija poolt väljastatud volituse, sealhulgas notariaalselt tõestatud volikirja tühistamisest või kehtetuks kuulutamisest, seda ka juhul kui vastav teade on avaldatud Ametlikes Teadaannetes.